ALGEMENE VOORWAARDEN - CANDLESTORE.BE
Candlestore.be - www.candlestore.be is een onderdeel van Lavini Nails & Beauty, gevestigd te
Moortelveld 31,9473 Welle en eigendom van Kimberly Lavin
(hieronder ‘de verkoper’ genoemd) .
• Telefoonnummer: 0474 459 859
• E-mailadres: info@candlestore.be
• BTW-identificatienummer: BE0819991775

Artikel 1: Definities
1.2 De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
1.3 Partijen zijn verkoper en koper samen.
1.4 Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Candlestore.be. Door het plaatsen
van een bestelling verklaart u met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan en verantwoordelijk
te zijn over uw daad van aankoop.
2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk voor partijen is
overeengekomen.
2.3. Een online aankoop is bindend ten aanzien van beide partijen vanaf het moment waarop de
koper zijn betaling heeft bevestigd in de betaalomgeving.
2.4 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Candlestore.be zijn vrijblijvend en Candlestore.be behoudt zich
uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van
(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Candlestore.be.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de koper dit mee binnen twee (2) werkdagen na
ontvangst van de bestelling.
3.3 Het accepteren van een aanbieding houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden
aanvaardt.
3.4 De aanbiedingen ‘Fragrance of the Month”, outlet en afgeprijsde artikelen zijn niet geldig met
andere acties.
3.5 De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden
worden en voor de vermelde periode.
3.6 De koper kan bij acties geen aanspraak maken op de desbetreffende korting indien hij de
kortingscode niet heeft vermeld.

Artikel 4. Producten, prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Alle producten die door Candlestore.be worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te
goeder trouw beschreven.
4.2 Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen van de koper zijn een indicatie
en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bij
afwijkende kleur van het product kan Candlestore.be hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. (de
instelling en kwaliteit van uw beeldscherm hebben hier een invloed op.)
4.3 Candlestore.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit
het gebruik van producten die worden aangeboden op onze website.
4.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en
exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.
4.5 De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van deze
fouten en kunnen niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn.
4.6 De volledige som van de aankoop wordt altijd meteen door de koper via de webshop in de
betaalomgeving voldaan.
4.7 Betaling bij aankoop via de webshop kan geschieden met Bancontact, Ideal, Mastercard, Visa,
Maestro, Belfius, KBC, CBC. In de showroom kan de betaling geschieden met Bancontact of cash.

Artikel 5. Levering
5.1 De verkoper streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling de
verzending te versturen, behoudens overmacht. Echter de door Candlestore.be opgegeven
levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op
schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren.
5.2 De levering van de producten geschiedt op het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft
gemaakt.
5.3 Indien verkoper de gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
5.4 Bij retour van goederen door foutieve vermelding van adresgegevens door de koper, kunnen de
goederen opnieuw worden aangeboden bij de koper. De koper zal de verzend- en betaalkosten +
administratieve kost van €3,50 voor deze 2de aanbieding moeten betalen aan de verkoper door
middel van een betaallink die hij per e-mail zal ontvangen van Candlestore.be
5.5 Indien de levering niet kan worden aangeboden op het afleveradres van de koper of persoon
aanwezig op dat moment, zal de bestelling worden geleverd in het dichtst bijzijnde postpunt. In geval
van afwezigheid zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van de koper met informatie
over de te volgen procedure. De koper kan binnen de 14 dagen zijn bestelling afhalen of de
koerierdienst contacteren voor een nieuwe levering. Indien de koper zijn bestelling niet afhaalt in het
postpunt of geen nieuwe levering regelt binnen deze termijn, zal de bestelling automatisch worden
teruggestuurd naar de verkoper. De koper heeft 14 dagen de tijd, na ontvangst van de retour,
contact met de verkoper op te nemen om de bestelling opnieuw te laten versturen. De koper zal
hiervoor de extra verzendkosten+ betaalkosten + een administratieve kost van € 3,50 vergoeden aan
de verkoper door middel van een betaallink die hij per e-mail zal ontvangen van Candlestore.be
5.6 Indien de koper de bestelling niet opnieuw wil laten versturen, crediteren wij de som met aftrek
van de verzendkosten+ betaalkosten + een administratieve kost van €3,50.
5.7 De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Candlestore daarvan zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, per email kennis te geven op
het volgende e-mailadres: info@candlestore.be
5.8 Candlestore.be is niet aansprakelijk voor vertraging van de levering door de op dat moment
gekozen koerierdienst. De koper kan ook geen schadevergoeding claimen van de verkoper of de
bestelling annuleren.
5.9 Wanneer een item van uw bestelling gebroken bij de koper aankomt, moet dit onmiddellijk
worden gemeld via info@candlestore.be. Candlestore.be verzoekt de koper een foto van het
beschadigde artikel te mailen. Het bedrag van dat artikel zal worden teruggestort op rekening van de
koper binnen de 10 dagen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen u op grond van
enige overeenkomst aan Candlestore verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de
producten gaat reeds op het moment van de aflevering over aan de koper.

Artikel 7. Annuleringen
7.1 Na de levering van de gekochte producten, kan de koper de bestelling niet meer annuleren, maar
zal hij zijn herroepingsrecht kunnen uitoefenen (zie artikel 8).

Artikel 8. Herroepingsrecht
8.1. De koper heeft het recht de verkoper in kennis te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder
betaling van een boete en zonder opgave van motief. De koper dient de verkoper daarvan binnen de
vijftien (15) dagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering, per email kennis te geven
op het volgende e-mailadres: info@candlestore.be . De koper kan bij niet-naleving van deze termijn,
ontzet worden van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.
8.2. De retour aan de verkoper zal geschieden naar het volgende adres: Candlestore, Moortelveld
31, BE-9473 Welle. De koper mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en
risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen laste vallen en dat hij het bewijs
van verzending moet worden bijgehouden. Het artikel dient in ongewijzigde staat terug gezonden te
worden.
8.3. In het geval de koper zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de verkoper zich ertoe, na
controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 8.5.), de aankoopprijs aan de koper terug te
storten ten laatste binnen dertig (10) kalenderdagen vanaf ontvangst door de verkoper van het
teruggestuurd pakje, leveringskosten niet inbegrepen.
8.4. Indien de koper zijn bestelling betaald heeft per bank- of kredietkaart, zal een krediet worden
uitgevoerd op de door de koper gebruikte kaart ter waarde van de aankoopprijs van de
teruggezonden artikelen met uitzondering van de leveringskosten. De terugbetaling aan de koper
gebeurt volgens de modaliteiten overeengekomen met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de koper
via een andere betalingswijze betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving worden
uitgevoerd op het aan de verkoper verstrekte rekeningnummer. De verkoper wijst elke
verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste
vermelding van het rekeningnummer door de koper.
8.5. De koper zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde producten
duidelijk werden gebruikt, vervuild, en/of beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. Het (de)
product(en) moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, met alle bijhorende
documenten en accessoires. Indien de teruggezonden artikelen om bovenvermelde redenen niet
worden aanvaard, zal de koper ze zonder terugbetaling moeten terugnemen.
8.6 Afgeprijsde artikelen, cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 9: Privacy
9.1 De door de koper verstrekte gegevens aan de verkoper, zullen enkel voor administratieve
afhandelingen van de met de verkoper gesloten overeenkomst worden gebruikt. Deze gegevens
worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval
kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de
overeenkomst definitief ontbinden.
10.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze
verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen,
brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of
verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van
onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
11.2. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet.
11.3 Alle geschillen tussen partijen, waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden,
zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België , Arrondissement Aalst(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Candlestore.be - Yankee Candle | Country Candle | Kringle Candle | Ashleigh & Burwood | sitemap | rss